NorrlandsOperan och sponsring

NorrlandsOperan ska uppfattas som en modern och professionellt arbetande rättighetsinnehavare där ambitionen är att vara en förebild såväl regionalt som nationellt vad gäller kultursponsring. Den konstnärliga visionen “En spelplats för nya uttryck” ska även genomsyra vårt sponsringsarbete, vi vill hitta nya spännande samarbetsformer med företag och organisationer.

Mer än finansiering
För många handlar sponsring om att skapa intäkter för att finansiera en verksamhet. Vi ser sponsring i ett större perspektiv. För oss är det viktigt med en förankring i det samhälle vi verkar i och ett samarbete med regionens näringsliv är en naturlig del av detta. Vi ser sponsring som en möjlighet där vi kan bygga vårt varumärke och tillsammans med våra sponsorer skapa en ännu starkare NorrlandsOpera.

Vinn vinn vinn
Våra samarbeten bygger på en tydlig motprestation i form av rättigheter som ska motsvara värdet av sponsringsinsatsen. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte, vinn-vinn, som tar sin utgångspunkt i våra och sponsorns behov och där samarbetet är ett av flera verktyg för att nå våra respektive mål. Dessutom strävar vi efter att i våra samarbeten addera ett tredje vinn; våra besökare. Vi vill skapa samarbeten med sponsorer som tillsammans med oss skapar mervärden som kommer våra besökare till gagn. Något som stärker banden mellan besökaren, NorrlandsOperan och sponsorn.

Målgrupper
NorrlandsOperans besökare är en prioriterad målgrupp för våra sponsringssamarbeten. Vi vill skapa en ännu bättre helhetsupplevelse och vi vill nå ut och attrahera fler grupper i samhället än vad vi gör idag. En bättre NorrlandsOpera för fler helt enkelt. Dessutom vill vi skapa sponsringssamarbeten som gör att vi kan skapa ännu fler kulturupplevelser för barn och unga i regionen, ett arbete som vi själva värderar och prioriterar högt.

Aktivering
Att våra sponsorer aktiverar sig och nyttjar sina rättigheter är viktigt för oss. Det är genom aktiveringen som relationen med NorrlandsOperans och våra besökare fördjupas och förstärks. De sponsorer som vill och kan skapa aktiveringsmöjligheter som bidrar till ett mervärde för våra besökare kan samtidigt också förvänta sig extra support från oss som rättighetsinnehavare.

För mer information om vårt sponsringsupplägg; kontakta marknadschef Petra Samuelsson