Inte enbart av passion

  • Konst

Johanna Lecklin

Verket Inte enbart av passion söker efter spår i historien, spår som kan ge oss nycklar att förstå vår samtid. Beror splittringen i Finland idag fortfarande på händelser i historien? Berättandet i filmen sker genom lek och spel samt tillbakablickar i historien genom arkivmaterial. Filmen behandlar Finlands inbördeskrig 1918 från både ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt perspektiv. Den framförs delvis på svenska och delvis på finska.

Fri entré

Information

Titel: Inte enbart av passion

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

 En svenskspråkig och en finskspråkig flicka leker snöbollskrig med sina vänner i de trakter i Mellersta Finland i Mänttä-Filpula där frontlinjen gick under Finska inbördeskriget. Barnen är uppdelade i två lag: det ena laget har röda armbindlar och det andra laget har vita armbindlar. Flickorna spelar även brädspelet De rödas och de vitas strid i Finland 1918. De läser spelreglerna och funderar över hur barnens situation såg ut under inbördeskriget. Snöbollskriget fortsätter och barnen byter armbindlar med varandra, det vill säga; de byter sida. Samtidigt söker en kvinnlig forskare i Serlachiusmuseernas arkiv i Mänttä efter material, såsom fotografier och intervjuer om kvinnors och barns öden under krigstiden. Hon övar också skytte på en skjutbana. En berättarröst reflekterar över konstnärens egen familjehistoria i anknytning till händelserna 1918. 

Johanna Lecklin är en bildkonstnär från Helsingfors, Finland. Som barn bosatt i Sverige. Hon arbetar med rörlig bild, foto och deltagande konst. I sina senaste verk har Lecklin behandlat barns och kvinnors öden under krigstid. Hon är intresserad av historieberättande och hon har spelat in berättelser på video i sitt verk Story Café i 15 städer i Europa. Hennes verk har visats på utställningar och biennaler både i hemlandet och utomlands, exempelvis Museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors, Haninge Konsthall i Sverige, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn och Latvian Centre for Contemporary Art i Riga. Lecklin har avlagt en doktorsexamen i bildkonst vid Bildkonstakademin, Konstuniversitetet i Helsingfors 2018. Därtill har hon erhållit magisterexamen från Bildkonstakademin och Helsingfors universitet.


 A Swedish-speaking and a Finnish-speaking girl are having a snowball fight with their friends in the regions of Central Finland in Mänttä-Filpula where the front line was during the Finnish Civil War. The children are divided into two teams: one team has red and the other team white armlets. The girls also play the board game Battle of the Reds and the Whites in Finland in 1918. The snowball war continues and the children exchange armlets with each other, that is, they switch sides. At the same time, a female researcher searches the archives of the Serlachius Museums for the fates of women and children during the war. She also practices shooting at a shooting range. A narrator reflects on the artist’s own family history in connection with the incidents in 1918.

The film Not Just a Matter of Passion searches for traces in history, traces that can give us keys to understand our contemporary times. Is the disruption in Finland today caused by historical events? The storytelling in the film occurs through play and games, as well as looking back at history through archival material. The film deals with Finland’s civil war in 1918 from both a Swedish-language and a Finnish-language perspective. It is performed partly in Swedish and partly in Finnish.

Johanna Lecklin is a visual artist from Helsinki, Finland. As a child, she lived in Sweden. She works with moving image, photography and participatory art. In her latest works, Lecklin has dealt with the fates of children and women during wartime. She is interested in storytelling and she has recorded stories on video in her work Story Café in 15 cities in Europe. Her work has been shown at exhibitions and bienniales both in her home country and abroad, for example in the Museum of Contemporary Art Kiasma in Helsinki, Haninge Konsthall in Sweden, Kunsthal Charlottenborg in Copenhagen and the Latvian Center for Contemporary Art in Riga. Lecklin completed a doctorate in fine arts at the Academy of Fine Arts, University of the Arts in Helsinki in 2018. In addition, she received a master’s degree from the Academy of Fine Arts and the University of Helsinki.In collaboration with Umeå Europeiska Filmfestival

Dela: