The Death of Klinghoffer

The Death of Klinghoffer

För första gången kommer operan som skakade världen att spelas i Sverige, på en teaterscen nära dig. The Death of Klinghoffer är fylld av starka känslor, fantastisk musik och en berättelse som verkligen berör hjärtat.

Information

Titel: The Death of Klinghoffer

Längd:

Priser

Ordinarie:
600 kr
Pensionär:
540 kr
Student / 19-26 år:
300 kr
Upp t o m 18 år:
100 kr
Grupp minst 10 pers:
540 kr

Tid och datum

En gripande och kontroversiell opera som tar upp några av de mest utmanande och brännande ämnena i vår tid. The Death of Klinghoffer hanterar de mänskliga kostnaderna av politisk konflikt genom att följa en grupp människor vars liv för alltid blir förändrade när de som passagerare på lyxkryssaren Achille Lauro blir offer för en fruktansvärd handling av våld och hat.

Operan utforskar händelsen där den judiska affärsmannen Leon Klinghoffer mördades ombord på ett kryssningsfartyg av palestinska terrorister, och verket väcker därför ofta frågor om antisemitism och moraliskt ansvar. Den har mötts av kontroverser och debatter världen över då dess skildringar setts som utmanande. Men den har också blivit hyllad som en djup och oerhört gripande samtida opera. John Adams musikaliska kompositioner är episka och ambienta och Alice Goodmans libretto är poetiskt intensivt och ger en djupare förståelse för de politiska och kulturella krafter som ligger bakom historien. I Verena Stoibers regi blir operan en direktsänd TV-show där vi får möta både besättning, passagerare och terrorister. Men snart raseras den glättiga ytan och naturens krafter tar över.

Sedan premiären i New York 1991 har föreställningen bland annat spelats i Storbritannien, Österrike, Frankrike, Belgien, Tyskland, Kanada och Australien. På flera platser har den mötts av protester och störningar då kritiker har hävdat att operan presenterar en ensidig och moraliskt tvetydig bild av händelsen. Men trots kritiken anses The Death of Klinghoffer vara en viktig del av den samtida operarepertoaren som ger publiken en nyanserad bild av en uråldrig konflikt och dess konsekvenser.

Sammanfattningsvis är The Death of Klinghoffer en opera som ger en unik möjlighet att utforska våra mest komplexa mänskliga problem och uppleva musikdramatik av högsta kvalitet. Verket har skapat starka känslomässiga reaktioner genom åren och kommer engagera och utmana publiken även här på Norrlandsoperan. Så om du vill uppleva en opera som berör på djupet, då är det här en föreställning du inte vill missa.

John Adams

Den amerikanska tonsättaren John Adams har skapat ett imponerande musikaliskt arv som spänner över en karriär på mer än fyra decennier. Adams är en av de främsta företrädarna för den amerikanska minimalistiska traditionen, där han har tagit minimalistiska musikprinciper och utvecklat dem till en unik stil som kännetecknas av rytmiska pulser, och storskaliga, episka kompositioner. Han är också en pionjär inom användningen av elektroniska instrument och inspelningar inom klassisk musik.

Adams föddes i Worcester, Massachusetts 1947 och studerade musik vid Harvard University under ledning av Walter Piston och Roger Sessions. Efter examen fortsatte han att studera vid San Francisco Conservatory of Music, där han träffade sin mentor, den amerikanska tonsättaren och dirigenten, Leonard Bernstein. Adams har komponerat ett stort antal verk för orkester, kammarmusikensemble och opera. Hans musik är ofta inspirerad av amerikansk kultur, historia och politik, och han arbetar ofta med librettister som är kända för sin sociala och politiska medvetenhet, som Alice Goodman och Peter Sellars. Adams operor Nixon in China, The Death of Klinghoffer och Doctor Atomic, är särskilt uppmärksammade för sin politiska tematik och kontroversiella innehåll.

Adams har vunnit många priser och utmärkelser, som Pulitzerpriset och Grammy Awards, och hans musik har spelats in och framförts över hela världen. Han har också varit aktiv som dirigent och har arbetat med orkestrar som New York Philharmonic, San Francisco Symphony och London Symphony Orchestra.

Alice Goodman

Alice Goodman är en amerikansk författare och poet vars distinkta språk och unika perspektiv har gjort henne till en inflytelserik librettist i modern tid. Goodman föddes i Minnesota 1958 och studerade vid Harvard University, där hon tog examen i engelska och amerikansk litteratur. Efter att ha avslutat sina studier flyttade hon till London där hon började arbeta som översättare och poet. 1984 träffade hon tonsättaren John Adams, som vid den tiden sökte en librettist till en opera han ville skapa. I intervjuer har Adams berättat hur han blev imponerad av Goodmans arbete och därför föreslog att de skulle samarbeta för att skapa en ny opera om terrorattacken på lyxkryssaren Achille Lauro.

Efter The Death of Klinghoffer har Goodman publicerat flera diktsamlingar och essäer. Hon är också en aktiv kommentator i debatter om politik och kultur, och har fortsatt att vara en röst för de utsatta och marginaliserade i samhället.

Idag räknas Alice Goodman som en av de mest inflytelserika librettisterna i modern operahistoria. Hennes unika synvinkel och språkliga talang har inspirerat en mängd tonsättare och dramatiker, och hennes libretto till The Death of Klinghoffer har fortsatt att vara en viktig del av den samtida operarepertoaren.

 


In English:

For the first time, the opera that shook the world will be performed in Sweden, on a theater stage near you. The Death of Klinghoffer is filled with strong emotions, fantastic music, and a story that truly touches the heart.

A poignant and controversial opera that addresses some of the most challenging and burning issues of our time. The Death of Klinghoffer deals with the human costs of political conflict by following a group of people whose lives are forever changed when they become victims of a terrible act of violence and hatred while passengers on the luxury cruise liner Achille Lauro.

The opera explores the event in which the Jewish businessman Leon Klinghoffer was murdered aboard a cruise ship by Palestinian terrorists, and therefore often raises questions about anti-Semitism and moral responsibility. It has been met with controversy and debates around the world as its depictions are seen as challenging. But it has also been hailed as a deep and incredibly poignant contemporary opera. John Adams’ musical compositions are epic and ambient, and Alice Goodman’s libretto is poetically intense and provides a deeper understanding of the political and cultural forces behind the story. In Verena Stoiber’s direction, the opera becomes a live TV show where we meet both crew, passengers, and terrorists. But soon, the cheerful surface collapses and the forces of nature take over.

Since its premiere in New York in 1991, the show has been performed in the UK, Austria, France, Belgium, Germany, Canada, and Australia, among other places. In several places, it has been met with protests and disruptions as critics have argued that the opera presents a one-sided and morally ambiguous view of the event. But despite the criticism, The Death of Klinghoffer is considered an important part of the contemporary opera repertoire that provides the audience with a nuanced picture of an ancient conflict and its consequences.

In summary, The Death of Klinghoffer is an opera that provides a unique opportunity to explore our most complex human problems and experience high-quality music drama. The work has created strong emotional reactions over the years and will engage and challenge the audience here at the Norrlandsopera as well. So if you want to experience an opera that touches you deeply, then this is a show you don’t want to miss.

John Adams

American composer John Adams has created an impressive musical legacy spanning a career of over four decades. Adams is one of the leading representatives of the American minimalist tradition, where he has taken minimalist music principles and developed them into a unique style characterized by rhythmic pulses and large-scale, epic compositions. He is also a pioneer in the use of electronic instruments and recordings in classical music.

Adams was born in Worcester, Massachusetts in 1947 and studied music at Harvard University under the guidance of Walter Piston and Roger Sessions. After graduation, he continued his studies at the San Francisco Conservatory of Music, where he met his mentor, the American composer and conductor, Leonard Bernstein. Adams has composed a large number of works for orchestra, chamber music ensembles, and opera. His music is often inspired by American culture, history, and politics, and he often collaborates with librettists known for their social and political awareness, such as Alice Goodman and Peter Sellars. Adams’ operas Nixon in China, The Death of Klinghoffer, and Doctor Atomic are particularly notable for their political themes and controversial content.

Adams has won many awards and honors, including the Pulitzer Prize and Grammy Awards, and his music has been recorded and performed all over the world. He has also been active as a conductor and has worked with orchestras such as the New York Philharmonic, San Francisco Symphony, and London Symphony Orchestra.

Alice Goodman

Alice Goodman is an American writer and poet whose distinctive language and unique perspectives have made her an influential librettist in modern times. Goodman was born in Minnesota in 1958 and studied at Harvard University, where she graduated in English and American literature. After completing her studies, she moved to London where she began working as a translator and poet. In 1984, she met composer John Adams, who at the time was looking for a librettist for an opera he wanted to create. In interviews, Adams has recounted how he was impressed by Goodman’s work and therefore proposed that they collaborate to create a new opera about the terrorist attack on the luxury liner Achille Lauro.

Since The Death of Klinghoffer, Goodman has published several collections of poetry and essays. She is also an active commentator in debates about politics and culture, and has continued to be a voice for the vulnerable and marginalized in society.

Today, Alice Goodman is considered one of the most influential librettists in modern opera history. Her unique perspective and linguistic talent have inspired a multitude of composers and playwrights, and her libretto for The Death of Klinghoffer has continued to be an important part of the contemporary operatic repertoire.

Dela: