gröna fält och träd

Integritetspolicy

Information om Norrlandsoperans behandling av personuppgifter

1. Inledning

För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, ge god service, erbjudanden och information om våra föreställningar och konserter, behöver vi spara och hantera vissa personuppgifter.

Norrlandsoperan behöver samla in vissa uppgifter som är direkt eller indirekt kopplade till köparen, kunden, tävlingsdeltagare, arbetssökande (s.k.”Personuppgifter”) för att kunna uppfylla våra åtaganden, avtal, lagkrav eller annat berättigat intresse.

GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen började gälla i hela EU/EES från 25 maj 2018.

2.  Offentlighetsprincipen

Eftersom Norrlandsoperan ägs av Umeå kommun och Region Västerbotten omfattas vi även av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut allmänna handlingar.

Uppgifter som du lämnar till oss som ingår i en allmän handling, t. ex. e-post eller brev, kan därför komma att lämnas ut. En sekretessprövning görs innan utlämning i enlighet med 21 kapitel §7 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) om det kan antas att uppgiften eller utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

3.   Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och användar-id är personuppgifter. Även foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

4.  Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Dataskyddsförordningen gäller för helt automatiserad behandling men även manuell behandling om personuppgifterna ingår eller kommer ingå i ett register. 

Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling o.s.v. Det är inte bara hantering av personuppgifter i IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Office-filer såsom Word och Excel, samt pdf-filer.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du genomför köp genom någon av våra biljettkassor eller köper biljett via vår e-handelsplattform samlar vi in följande personuppgifter: 

 • för- och efternamn 
 • postadress, telefonnummer 
 • e-postadress
 • personnummer (i extern betaltjänst Payex)

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress och ditt för- och efternamn samlas in och sparas.

När du deltar i någon av våra tävlingar behöver vi ditt namn, födelseår, adress och e-postadress när du anmäler dig. Vi kan också komma att livesända digitalt från tävlingen och ta fotografier på deltagare.

För vinnarna där vinstsumma betalas ut behöver vi också personnummer och kontouppgifter.

När du anmäler dig till en workshop, audition eller provsjungning behöver vi ditt namn och din e-postadress. När du ansöker om projektstöd behöver vi även personnummer/organisationsnummer och adress. Om det är relevant för urvalsprocessen kan vi också samla in uppgifter om födelseår, kön, projektbeskrivning samt fotografier och/eller ljud-/ filmmaterial.

Från beviljade deltagare kan vi därutöver komma att samla in telefonnummer, personnummer och adress. Vi kan även komma att ta fotografier på deltagare samt göra kortare ljud- och filmupptagningar under workshopen/ audition/ provsjungningen. 

Vid anmälan eller deltagande av minderåriga sparas därutöver vårdnadshavares namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

Gällande dig som fakturakund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat i form av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, kundnummer och bankuppgifter. Utöver detta behandlar vi information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras.

I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter i form av namn ske avseende följande kategorier av registrerade:

 • Den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym,
 • Den eller de som förekommer i en rapportering,
 • Den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden

I och med att du skickar in en ansökan för ledig tjänst till Norrlandsoperan så behandlar vi följande personuppgifter för rekryteringsprocessen: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar även andra personuppgifter som kan finnas i dina ansökningshandlingar, i ett personligt brev och cv, referenser, eventuella intervjuanteckningar och personlighetstest samt eventuell digitalt inskickad provspelning. 

Om du har skyddad identitet, kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om du besöker vår webbplats. Om och i så fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror dels på vilka inställningar du har i din egen webbläsare, dels på vilka inställningar du gjort när du landade på vår webbplats. Vår webbplats använder sig av cookies som är små textfiler som samlar olika typer av information om hur du som besökare använder vår webbplats. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder i vår Cookiepolicy.

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi publicerar i våra sociala mediekanaler LinkedIn, Facebook och Instagram. Om du interagerar med våra sociala mediekanaler behandlar vi dina profiluppgifter och uppgifter i inlägg eller kommentarer som du gör i våra sociala mediekanaler. Vi har ett ansvar för att inte olämpliga eller kränkande inlägg publiceras i våra kanaler. Vi kommer i så fall att ta bort sådana inlägg. 

6. Syften och våra rättsliga grunder med personuppgiftsbehandlingen

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra avtal eller åtaganden gentemot dig, såsom exempelvis tillhandahålla dig biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om det event du köpt biljett till. Har du ett användarkonto på ”Mina sidor” på Norrlandsoperan.se är syftet även att tillhandahålla dig en välfungerande e-handelsplattform, där du kan köpa biljetter till olika evenemang och se din historik över tidigare köp.

Syftet är även att verifiera att du, när du köper biljetter genom biljettkassa eller e- handelsplattformen, agerar i egenskap av konsument och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är dels att fullgöra våra avtal eller åtaganden gentemot dig, dels vårt berättigade intresse av att säkerställa att du agerar i egenskap av konsument.

Syftet med vår kommunikation med dig via nyhetsbrev och utskick om kommande evenemang, föreställningar och produkter är att marknadsföra Norrlandsoperans evenemang och relaterade produkter. Den här sortens direktmarknadsföring får du endast efter att du givit ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på avregistrera längst ned i det aktuella mejlet eller avregistrera prenumeration genom biljettkassan. Syftet är även att informera om uppdateringar av våra villkor per e-post.

I särskilda fall när vi skickar ut analoga direktutskick gällande exempelvis abonnemang, som du inte på förhand anmält ditt intresse till kan vi komma att behandla dina personuppgifter efter att ha gjort en intresseavvägning där vårt berättigade intresse att tillgängliggöra och erbjuda ett rikt kulturutbud väger tyngre än den registrerades intresse. Du kan alltid avsäga dig denna typ av inbjudningar och marknadsföring till biljetter@norrlandsoperan.se.

I vissa fall skickar vi ut inbjudningar angående premiärer till befattningshavare inom kultur, politik och näringsliv. Detta gör vi med stöd av Norrlandsoperans berättigade intresse då dessa personer är relevanta-och har en särskild betydelse för organisationen och verksamheten. Om du inte vill ta del av vip-inbjudan ber vi dig att kontakta oss: biljetter@norrlandsoperan.se.

Information vid anmälan till tävling

Norrlandsoperan samlar in ditt namn, artistnamn, e-postadress och födelseår från dig i samband att du anmäler dig till att delta i tävlingen. Vi kommer att använda dessa uppgifter för att domarna ska veta vilka som deltar och göra sin bedömning av de tävlande. Behandlingens rättsliga grund är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera deltagande i tävlingar.

Livesändning, inspelning och stillbilder under tävlingen

Norrlandsoperan kan komma att filma tävlingen, detta för att visa på vår verksamhet och synliggöra arrangemanget. Det är ett publikt och sceniskt framträdande där allmänheten också kan ta del av tävlingen på plats. Behandlingens rättsliga grund är vårt berättigade intresse att möjliggöra för allmänheten att ta del av tävlingen och vår verksamhet även om de inte kan vara på plats.

Inspelning och stillbilder kan komma att publiceras på våra sociala kanaler (Instagram, facebook) samt användas i marknadsföringssyfte på vår hemsida. 

Information till vinnande tävlingsdeltagare

Om du går vidare i tävlingen och vill få utbetalning av prispengarna (gäller Up North) kommer Norrlandsoperan, utöver ditt artistnamn och namn, vilket vi samlade in när du anmälde dig till att delta i vår tävling, även behöva samla in ditt personnummer, adress och kontouppgifter. Behandlingen görs med stöd av vårt berättigade intresse av att administrera och genomföra utbetalning av tävlingsvinsten/prispengar. 

Vi publicerar namn och bild på vinnarna i våra sociala kanaler (Instagram, Facebook), för att kreditera vinnarna med att de har vunnit i denna tävling samt att visa upp vår verksamhet med stöd av vårt berättigade intresse.

Vid ansökan samlar vi in vissa uppgifter för att vi ska kunna ge besked om du antagits eller inte. Uppgifterna behövs i vissa fall också för att kunna pröva om du kvalificerar dig för deltagandet. Har du antagits samlar vi in ytterligare uppgifter för att vi ska kunna nå dig med information om workshopen/ audition/ provsjungningen. De insamlade uppgifterna används för att kunna meddela dig information om aktiviteten samt att veta vilka som deltar, samt vid projektansökningar för att verifiera ansökans autencitet samt göra en korrekt bedömningsprocess. Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och hantera ditt deltagande i workshops, audition eller provsjungning.

I de fall ljud och bild upptas är detta i dokumentationssyfte och/eller i marknadsföringssyfte. Vi kan komma att publicera namn och bild på deltagarna i våra sociala kanaler (t.ex. Instagram, Facebook). Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet.

Om du kontrakteras efter en audition/provsjungning behöver vi ditt personnummer, din postadress samt din e-postadress för att administrera och genomföra utbetalning av din ev. överenskomna ersättning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.

Om minderåriga kontrakteras kan uppgifter om namn och personnummer komma att användas i samband med anmälan till Arbetsmiljöverket för medgivande om undantag från arbetstidsregler. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse att administrera ansökan till Arbetsmiljöverket.

De dokument som är föremål för arkivering enligt arkivlagen redovisas i vår dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen godkänns av Norrlandsoperans styrelse. Kontakta vår dataskyddssamordnare för att ta del av detta. Dokument som ska bevaras överförs till Umeå kommuns stadsarkiv och blir Umeå kommun personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Om du har köpt biljetter eller vi har fakturerat dig för en tjänst eller deltagaravgift behöver vi spara uppgifter och faktureringsunderlag för att uppfylla bokföringslagen. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal när vi har ingått ett avtal med dig som registrerad och berättigat intresse om vi har ingått ett avtal med den organisation du är anställd hos. Behandlingen sker även med stöd av rättslig förpliktelse när vi enligt lag måste behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi på ett bra sätt skall kunna administrera de ekonomiska transaktioner som affärsförbindelserna genererar.

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att:

 • Hantera rapporterade visselblåsningsärenden,
 • Tillvarata organisationens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden,
 • Uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse eller vårt berättigade intresse av att tillvarata våra rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter i samband med rekrytering är att kunna administrera och genomföra våra rekryteringsprocesser på ett effektivt och korrekt sätt. Norrlandsoperan har som arbetsgivare ett berättigat intresse av att kunna hitta lämpliga kandidater för att tillsätta en viss tjänst och administrera ansökan.

Ändamålet med behandlingen är att vi vill få information om hur vår webbplats används för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen, förstå hur besökare använder den och för att säkerställa funktionaliteten hos webbplatsen. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse för användandet av strikt nödvändiga cookies eftersom de behövs för att kunna förse dig med en fungerande webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av cookies som inte är nödvändiga sker i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden samtycke.

Ändamålet med våra sociala kanaler är att sprida information om vår verksamhet och våra tjänster. Om du interagerar med någon av våra sociala mediekanaler godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Du kan när som helst sluta gilla sidan eller dölja enskilda eller alla inlägg vi gör. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet.

7. Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Om ditt kundkonto har varit inaktivt mer än 24 månader rensas dina uppgifter bort automatiskt. Du har alltid rätt att avsluta ditt användarkonto till e-handelsplattformen. Vill du avsluta ditt användarkonto är du välkommen att ta kontakt med oss via våra kontaktuppgifter nedan.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev behåller vi din e-postadress och ditt för- och efternamn tills du meddelar oss att du inte längre vill erhålla nyhetsbrevet.

Personuppgifterna sparas i två år efter avslutad tävling för att, dels möjliggöra kontakt kring en eventuell uppföljning och dels för att garantera transparens i urvalsprocessen enligt offentlighetsprincipen och diskrimineringslagen. Därefter raderas uppgifterna.

För vinnare sparas utbetalningsuppgifterna i vårt ekonomisystem i 7 år (plus innevarande år) utifrån kraven i bokföringslagen. Bild- och filmmaterial som publiceras i sociala medier raderas inte. 

Personuppgifterna sparas i två år efter avslutad workshop/ audition/ provsjungning för att, dels möjliggöra kontakt kring en eventuell uppföljning och, dels för att garantera transparens i urvalsprocessen enligt offentlighetsprincipen och diskrimineringslagen. Därefter raderas uppgifterna. Bild- och filmmaterial som publiceras i sociala medier raderas ej.

För projektansökningar där ekonomiskt stöd har beviljats sparas nödvändiga utbetalningsuppgifter i vårt ekonomisystem utifrån kraven i bokföringen (7 år plus innevarande år).

Om du kontrakteras efter en audition/provsjungning och ersättning utgår sparas nödvändiga utbetalningsuppgifter i vårt ekonomisystem utifrån kraven i bokföringslagen (7 år plus innevarande år).

För bokföringslagen behöver vi spara faktureringsunderlag som kan innehålla personuppgifter under 7 år.

Allmänna handlingar som ska sparas för arkivändamål kommer att bevaras och överföras till Umeå kommunarkiv när handlingarna inte längre behövs i vår verksamhet. Om en handling inte ska sparas för arkivändamål så kommer vi att gallra (radera eller förstöra) handlingen när handlingen har uppfyllt de behoven vi har (exempelvis vissa lagkrav eller ett annat allmänt eller berättigat intresse) för att ha kvar handlingen (dvs. att den har uppnått sin gallringsfrist).

Vår dokumenthanteringsplan innehåller alla allmänna handlingar och vilka gallringsfrister som gäller alternativt om de har ett beslut om bevarande (ska sparas för arkivändamål).

När vi har överfört handlingar till Umeå kommuns arkiv är det Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer i de allmänna handlingarna. Därför behöver du vända dig till Umeå kommun om du vill utöva dina rättigheter för allmänna handlingar som har överförts till dem.

Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Norrlandsoperans leverantör- respektive kundregister gallras en gång per år. Detta gäller också kund- och leverantörsfakturor samt avtal. Kriteriet för gallringen är i enlighet med bokföringslagen, vilket innebär att kontaktuppgifter, inaktiva avtal och leverantörsfakturor gallras bort 7 år efter utgången av det räkenskapsår som handlingarna avser.
Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen och offentlighetsprincipen.

Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats.

De personuppgifter som förekommer för att hantera administration och behörighet sparas så länge behörigheten gäller.

När lagringstiden löper ut gallras samtliga personuppgifter.

Om ett ärende kräver fortsatt utredning internt kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter så länge ärendet kräver det.

Intervjuanteckningar och uppgifter från referenspersoner, m.m. sparas så länge de behövs inom ramen för ansökningsförfarandet. Efter att ansökningsförfarandet och ev. överklagandetid är klart raderas dessa.

När ansökningsförfarandet är slut arkiveras, avseende den kandidat som har erbjudits tjänsten, kontaktuppgifter till sökanden samt personligt brev och CV tillsammans med anställningsbeslutet i den personalakt som upprättas. Personalakter sparas för arkivändamål och lämnas till vår arkivmyndighet efter avslutad anställning.

Ansökningshandlingar från de som inte fått den sökta tjänsten sparas i 2 år för att uppfylla överklagandetiden enligt diskrimineringslagen. Den lagliga grunden för bevarandet i syfte att säkerställa talan inför eventuell diskrimineringsprocess utgörs av rättslig förpliktelse.

Personuppgifter som har samlats in vid besök på vår webbplats raderas när vi inte längre har ett berättigat intresse att spara dessa uppgifter. Hur länge en cookie sparas framgår av [cookiebannern].

Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills dess att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren, alternativt när vi tar bort inlägget på vår sociala mediekanal. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande.

8. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Personuppgiftsbiträden

För att tillhandahålla dig e-handelsplattformen och biljettkassa använder vi oss av leverantörer för exempelvis serverplats, mailhantering och digitalt biljettsystem (s.k. personuppgiftsbiträden). Våra servrar, samt våra personuppgiftsbiträdes servrar, är oftast placerade inom EU.

Om du vill veta vilka personuppgiftsbiträden vi har kan du få information om detta genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan, se också information om dina rättigheter nedan.

Överföringar till tredje land

I vissa fall behandlar våra leverantörer (eller deras respektive underleverantörer) personuppgifter i ett land utanför EU/EES, ett så kallar tredje land. Överförs personuppgifter till tredje land så vidtar vi alltid lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bland annat vara:

 • att vi säkerställer att EU-kommissionen har beslutat att landet som personuppgifterna överförs till uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som dataskyddsförordningen säkerställer.
 • att vi ingår EU-kommissionens standardklausuler med mottagaren av personuppgifterna i tredje land. När personuppgifter överförs till tredje land med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler bedömer vi om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. 

Du kan kontakta oss via dataskydd@norrlandsoperan.se och begära att få en kopia på skyddsåtgärderna.

Andra personuppgiftsansvariga

Eftersom Norrlandsoperan lyder under arkivlagen kommer vi att överföra vissa handlingar som innehåller personuppgifter till Umeå kommun. Efter överföringen blir Umeå kommun personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna för arkivändamål.

9. Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och de framgår nedan

Information om personuppgiftsbehandling

Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige lämna skriftlig information om:

 • vilka kategorier av uppgifter om dig som behandlas
 • varifrån uppgifterna är hämtade
 • ändamålen med behandlingen
 • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut
 • förekomsten av automatiserade beslutsfattande, inbegripen profilering
 • om personuppgifterna överförs till tredje land (ett land utanför EU/EES-samarbetet)
 • om möjligt den förutsedda perioden som personuppgifter kommer att lagras
 • din rätt att lämna klagomål
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du lämnat det
 • kontaktuppgifter till den organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter och deras dataskyddsombud eller kontaktperson.

Rätten till tillgång till dina personuppgifter (Registerutdrag)

Utöver rätten till skriftlig information om vilka personuppgifter som behandlas om dig har du rätt att få kopior på de personuppgifter som behandlas om dig. Detta omfattar information i system och databaser. 

Du har rätt att få veta följande:
 • Vilka personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, exempelvis din e-postadress och vilken e-postadress vi har för dig.
 • Vad personuppgifterna används till exempelvis vid biljettförsäljning för att kunna kontakta dig om föreställningen.
 • Hur länge uppgifterna kommer att sparas. Vilka vi har delat personuppgifterna med exempelvis om vi delar din adress med vårt tryckeri så att de, på vårt uppdrag, kan skicka information till dig om våra föreställningar. Var vi har fått eller hämtat uppgifterna från exempelvis från dig eller ett offentligt register.

Du gör din begäran genom skriftlig ansökan till oss via den e-postadress som anges nedan. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. 

Eftersom Norrlandsoperan omfattas av offentlighetsprincipen kommer även ditt registerutdrag bli en allmän handling som kan komma att lämnas ut (efter sekretessprövning) vid en förfrågan om utlämning av allmän handling.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera personuppgifter som är felaktiga.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’) dina personuppgifter från våra system och hos personuppgiftsbiträden (våra samarbetsparter eller parter som hjälper oss att uppfylla vårt avtal eller åtagande med dig) om vi inte har någon rättslig grund att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om något av följande gäller:

 • Vår behandling grundar sig på samtycke och du återkallar det.
 • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de har samlats in eller behandlas för. 
 • Behandlingen avser direktmarknadsföring och du avsäger dig direktmarknadsföring.
 • Behandlingen sker utifrån intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Dock gäller vissa undantag, vi kan inte radera dina personuppgifter om de behövs för att uppfylla en rättlig förpliktelse eller för arkivändamål.

Rättsliga förpliktelser kan vara t.ex. bokförings- och redovisningslagen, konsumenträttsliglagstiftning, skattelagstiftning mm. De flesta uppgifter vi behöver behandla om dig handlar om de produkter och tjänster som har fakturerats dig eller för att uppfylla ett avtal eller åtagande med dig.

Eftersom Norrlandsoperan ägs av offentlig verksamhet (Umeå kommun och Region Västerbotten) kan vissa dokument vara av allmänt intresse som ska bevaras för arkivändamål. Detta kan vara till exempel planer och beskrivningar av vår verksamhet. De dokument som bevaras förs över till Umeå kommuns stadsarkiv för arkivering. När dokumenten är överförda blir Umeå kommun personuppgiftsansvariga. De dokument som ska sparas eller bevaras finns beskrivna i vår dokumenthanteringsplan, vilket fastställs av Norrlandsoperans styrelse.

Rätt till invändning och begränsning

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller när vi behandlar personuppgifter utifrån ett berättigat intresse/intresseavvägning eller samtycke.

När vi får din begäran kommer vi att göra en ny bedömning av vår intresseavvägning och återkoppla till dig om utfallet. Det kan innebära att vi antingen:

 • tillmötesgår din begäran
 • delvis tillmötesgår din begäran
 • bedömer att vår intresseavvägning fortfarande väger tyngre och därför inte kan tillmötesgå din begäran.

Du gör din begäran eller invändning genom skriftlig ansökan till oss via den e-postadress som anges nedan. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. 

Rätt till dataportabilitet

För vissa personuppgifter har du rätt att få ut och få de överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk rätt till dataportabilitet. Denna rättighet gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke.

De personuppgifter som du kan få ut eller överförda är de som du har själv lämnat till oss eller som har skapats utifrån ditt nyttjande av våra produkter eller tjänster. På Norrlandsoperan så rör detta normalt sig om:

 • Namn
 • Faktureringsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Biljettköp

För att skicka in en begäran om Dataportabilitet kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Du gör din begäran genom skriftlig ansökan till oss via den e-postadress som anges nedan. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. 

Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter

För alla rättigheter som är beskrivna ovan gäller samma tidsfrist, vilket innebär att vi ska hantera din begäran så snabbt som möjligt men senast inom en månad efter att din begäran kom in. Månaden startar den dagen vi har tagit emot din begäran och löper ut samma datum månaden därpå.

Tidsfristen får vid behov förlängas med två månader och i så fall kommer vi att informera dig om detta inom den första månaden. Orsak till förlängning kan vara att en begäran är komplicerad att uppfylla eller att det har kommit in många begäran samtidigt.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla (dra tillbaka) ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vår behandling kommer då att upphöra så fort vi har haft möjlighet att hantera din begäran, vilket sker så skyndsamt som möjligt.

Din återkallelse påverkar inte den behandling som redan skett med stöd av ditt samtycke. Exempelvis om ditt samtycke avser en bild i ett upptryckt program så betyder det att vi inte kommer att trycka nya exempel på programmet där din bild förekommer, men alla gamla program som redan är tryckta med din bild kommer att fortsätta att finnas i vårt sortiment och är även relevanta att spara för arkivändamål.

Klagomål

Om du anser att vi har brustit i vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna personuppgiftspolicy är du välkommen att vända dig till vår ansvariga kontaktperson via kontaktuppgifterna nedan. Vänligen märk brevet ”Personuppgifter”.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Du kan kontakta dem via e-postadressen imy@imy.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning och vägledning finns på IMY:s hemsida https://www.imy.se/ Du kan också läsa mer om dina rättigheter på IMY:s hemsida.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig 

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud för de kommunala bolagen: