Soundings – Åsa Stjerna

Soundings – Åsa Stjerna

Åsa Stjernas kommande utställning i Vita kuben utforskar gömda berättelser från en avlägsen plats genom ljudets potential. Soundings bygger på bathymetrisk data som samlades in under Ryder-expeditionen 2019, vilken syftade till att undersöka hur havsbottens topografi påverkar smältningen av glaciärer i norra Grönland. Soundings är en av två utställningar av konstnären Åsa Stjerna under hösten 2023. I båda utställningarna undersöker hon den vetenskapliga teknologins potential och tillkortakommanden i undersökandet av Arktis.

Fri entré

Information

Titel: Soundings – Åsa Stjerna

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Soundings direktöversatt till svenska ”ljudanden” är den vetenskapliga termen för mätning av havsdjupet. Det sker genom sonarteknologi där man genom att sända ut ljudsignaler genom vattnet mäter de reflektioner som ljudsignalerna genererar och översätter detta till visuella kartor av havens okända sjöbottnar, så kallade bathymetriska kartor.

Soundings utforskar bathymetriska data från den så kallade Ryderexpeditionen sommaren 2019, en vetenskaplig expedition vid Ryderglaciären på norra Grönland som är ett av jordens mest otillgängliga områden. Expeditionen genomfördes med isbrytaren Oden och syftet var att bland annat undersöka om havsbottens utformning påverkar avsmältningen av Grönlands glaciärer, något som har stor global betydelse då glaciärerna tillhör jordens största och har central betydelse för förändringen av den globala havsnivån.

Åsa Stjerna

Åsa Stjerna är en svensk konstnär som använder sig av installation, ljud och lyssnande i sin konstnärliga verksamhet. Genom platsspecifika installationer kan hon genom ljudets potential synliggöra en plats dolda narrativ. Stjernas konst skapar kopplingar mellan dåtid och nutid, det lokala och det globala, det mänskliga och det mer än mänskliga. Genom ljudet söker hon förmedla en känsla av platsen som en komplex ekologi. För närvarande har Stjerna en Post doc på Göteborgs Universitet.

Sjuttio procent av jordens yta består av hav, djup som människan inte kan besöka annat än genom teknologier – avancerade mätinstrument – som ger oss information om kunskap om havet. Teknologin är med andra ord central för att få kunskap om havsmiljön. Under flera år har Åsa Stjerna följt vetenskapliga forskares användande av akustiska teknologier– det vill säga metoder som på olika sätt använder ljud – i deras forskning om Arktis fragila miljö.

Ryder expedition 2019 med isbrytaren Oden. Bilddetalj från Soundings – audivisuell flerkanalig installation. Foton Åsa Stjerna.

Dela: